Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR – efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace

Návrh a hodnocení nástrojů k efektivnější alokaci vody v podmínkách vzrůstající vzácnosti tohoto zdroje.

„Hydrologicky výzkum (sledování kvality a kvantity vod, extrémních jevů – povodí a sucha apod.) tvoří základnu, ze které vychází výzkum dopadů klimatické změny. Nedokáže však zcela jednoznačně odpovědět na otázky týkající se budoucí dostupnosti vodních zdrojů. Existující regulaci vodního hospodářství (ekonomické a administrativní nástroje) je proto nutné přizpůsobit, aby průběžně odrážela měnící se vzácnost vody, jakožto klíčového přírodního zdroje. Projekt si klade za cíl:
1. Vyhodnotit dostupné informační zdroje hydrologického výzkumu a metody jejich zpracování v rámci ČR (např. vodní bilance, hydrologický výzkum, scénáře klimatické změny).
2. Doplnit a zdokonalit postupy rozhodování pro zmírnění dopadu klimatické změny a navrhnout modifikaci existujících – zejména ekonomických – nástrojů.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR, program NAZV
Období řešení: 1/2009 – 12/2011
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Jiřina Jílková, Lenka Slavíková, Adéla Romášková, Vítězslav Malý, Ondřej Vojáček, Jan Kavan
Ve spolupráci: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i.
Ke stažení: Ekonomické nástroje k adaptaci vodního hospodářství ČR na změnu klimatu, Praha: IEEP VŠE, 2011 (pdf)
WP 1/2009 Interdisciplinární metody výzkumu klimatické změny jako nástroj k propojení přírodních a společenských věd (pdf)
WP 2/2009 Hydrosociální bilance – nástroj udržitelného užívání vody (pdf)
WP 1/2010 Regulace cenotvorby v oboru vodovodů a kanalizací z pohledu hlavních provozovatelů (pdf)
WP 2/2010 Analýza vlivu teploty a srážek na poptávku po pitné vodě (pdf)
WP 3/2010 Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře)
WP 1/2011 Rizika návratnosti finančního pokrytí „Plánu obnovy infrastruktury vodovodů a kanalizací v podmínkách klimatické změny