Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Rozvoj regionů a doprava

Rozvoj regionů je oblast zahrnující jak regionální politiku usilují o snižování rozdílů mezi periferními oblastmi a centry, tak samovolné procesy utvářející současnou podobu městských a venkovských sídel. Významnými otázkami jsou migrace, zaměstnanost a rozvoj podnikání v regionech.

IEEP se zaměřuje na analýzy multifunkčního využívání jednotlivých složek v území a jejich vazbu na stimulaci endogenního rozvoje. Zpracovává evaluace dílčích oborů politiky soudržnosti EU a Společné zemědělské politiky EU implementované v ČR.

 

 

Řešené projekty

Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady

Cílem projektu je zkoumat krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování v důsledku vzniku epidemie Covid-19 a širší společenské dopady, které se změnou mobility souvisejí – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, v dojížďce do zaměstnání/za studiem apod. Znalost těchto trendů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility.  Více

MOBESA

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro management velkoplošných chráněných území (zejména národních parků a vyšších zón chráněných krajinných oblastí), jak efektivně řešit problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží a jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do jejich strategických dokumentů a rozhodovací praxe.  Více

S@mpler Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti plánování udržitelné městské mobility. Snahou je rozšíření praktických dovedností studenta použitím metody výuky zaměřené na praktické projekty. Cílem této metody je zajistit soulad výzev reálného světa s požadavky na implementaci Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), které Evropská komise považuje za měřítko pro plánování městské mobility, které je mnohými evropskými městy široce přijímáno. Dalším cílem je podpora studentů v osvojování znalostí a dovedností.  Více

Smart City – Smart Region – Smart Community

Tým Dopravy a mobility se v rámci tohoto projektu zaměřuje na otázky dopravního chování a potenciálu rozvoje alternativ k individuální automobilové dopravě.   Více

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Cílem projektu je podpořit municipality při strategickém rozhodování o rozvoji udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií, inovativních opatření a integrovaném rozhodování (zahrnujícím mezisektorovost a interdisciplinaritu) a s důrazem na (ex-ante) evaluaci dopadu.  Více

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko - Sasko

Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany.  Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Prakticky orientovaná příprava studentů středních škol na přechod ze školy do pracovního či podnikatelského procesu.  Více

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Analýza vzájemných závislostí souvisejících politik, jejich metod a využívaných nástrojů.  Více

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013

Spolupráce na formulování strategie Národního rozvojového plánu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a makroekonomických prognóz.  Více

MILUnet: Multifunkční intenzivní využívání území v Evropě

Podpora multifunkčního využivání půdy v urbanizovaných územích.  Více

Předběžné hodnocení sektorového operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Zpracování evaluace operačního programového dokumentu před jeho dokončením.  Více

Analýza zabezpečování mimoprodukčních funkcí zemědělství

Analýza nakládání se zemědělskou půdou v ČR a shrnutí dobré praxe poskytování environmentálních podpor v členských státech EU.  Více