Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Voda

Voda je základní složkou ekosystémů a významnou látkou pro zachování života na Zemi. Je však také vzácným ekonomickým statkem, o jehož hodnotě, ceně a mechanismech alokace se vedou spory. Voda byla prohlášena za veřejný statek (nejen na území ČR) a její správa byla svěřena do rukou státních institucí. Ekonomické teorie obsahují řadu poznatků objasňujících příčiny, ale především důsledky průvodních negativních či pozitivních jevů této formy správy přírodních zdrojů. Proto není oblast vodního hospodářství pouze doménou hydrologů a biologů, ale také odborníků z oblasti ekonomických a politických věd.

IEEP se dlouhodobě věnuje výzkumu institucionálních, ekonomických a politických souvislostí ve vodním hospodářství a vlivu těchto faktorů na kvalitu správy vod. Významným tématem jsou v této souvislosti povodně a povodněmi působené škody. Rovněž se zabýváme analýzami reforem institucí ve vodním hospodářství a ekonomickou analýzou v souvislosti s implementací Rámcové směrnice vodní politiky.

 

 

Řešené projekty

Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Efektivní komunikace mezi městem a veřejností při realizaci opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou   Více

Nakládání se srážkovou vodou – ekonomické nástroje, bariéry a motivace domácností

Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu? Jak fungují pozitivní a negativní regulační nástroje v této oblasti?   Více

LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

    Jakými způsoby podpořit zájem vlastníků půdy realizovat nebo tolerovat na svých pozemcích retenční opatření ke zmírnění povodňových škod?  Více

STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Analýza nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budovách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí.  Více

CrossFlood: Přeshraniční management rizika povodní

Podpora mezinárodní spolupráce zvládání a snižování povodňových rizik v evropském kontextu.  Více

DeMaRisk: Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita

Co ovlivňuje připravenost jednotlivců a organizací na zvládání přírodních katastrof?  Více

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Jak postupovat při žádosti o výjimku z plnění požadavků Rámcové směrnice o vodě z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření?  Více

Ekonomická analýza problému eutrofizace vodní nádrže Orlik

Vyhodnocení nákladově nejvíce efektivní kombinace opatření ke snížení nadměrné eutrofizace Orlíku s přihlédnutím k situaci v celém povodí.  Více

SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR – efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace

Návrh a hodnocení nástrojů k efektivnější alokaci vody v podmínkách vzrůstající vzácnosti tohoto zdroje.  Více

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Jak mohou socioekonomické indikátory obcí pomoci při rozhodování o vhodnosti režimu územního hájení v konkrétním území?  Více

EcoEval: Hospodářský rozvoj v souvislosti s ekonomickou evaluací životního prostředí v německo-českém pohraničí

Jak dobrý stav vodních toků v regionu ovlivňuje cestovní ruch a jaký skýtá potenciál pro jeho rozvoj?  Více

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany

Výzkum iniciativ, opatření a problémů malých obcí, které jsou pravidelně postihovány bleskovými povodněmi.  Více

Škody způsobované živelnými pohromami

Ekonomická analýza povodňových škod a veřejných výdajů na povodně z let 1997 a 2002.   Více