Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Odpady

Odpady jsou obvykle vnímány jako nepotřebné věci, kterých se lidé snaží zbavit. Méně často jsou chápány jako produkt, který je vedlejším výstupem výrobních a spotřebních činností a který má svou hodnotu. Společenská (nikoli individuální) odpovědnost za produkovaný odpad a veřejná povaha služeb v odpadovém hospodářství jsou hlavním klíčem pro pochopení, proč je odpadů produkováno „příliš mnoho“ a proč nakládání s odpady považuje státní politika za neekologické či „neudržitelné“. Co motivuje původce odpadů (tedy i spotřebitele) k produkci určitého množství odpadu? Pomocí jakých mechanismů lze jejich chování změnit?

IEEP se věnuje ekonomickým i politickým aspektům nakládání s odpady s důrazem na rozhodování původců odpadu a formování trhu s odpady v České republice a EU. Provádí analýzy účinnosti nástrojů (zejména poplatků), které mají vést ke snížení negativních dopadů odpadů na životní prostředí.

 

 

Řešené projekty

Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Vyhodnocení dopadů demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb za odpady v České republice.  Více

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady)

Lze efektivněji naplnit cíle regulace nakládání s obalovými odpady v konkurenčním nebo monopolním prostředí?  Více

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Jaký je optimální vztah mezi politikou ochrany životního prostřed, regionální politikou a politikou územního rozvoje (na příkladu Místní Agendy 21)?  Více

Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů v České republice

Vyhodnocení ekonomických aspektů zavedení systému záloh na vybrané nápojové obaly (PET, plechovky) v podmínkách České republiky.  Více

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice

Vyhodnocení vlivu vybraných faktorů na fungování trhu druhotných surovin.  Více

Zpracování Strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin)

Vytvoření analytických podkladů pro tvorbu politiky druhotných surovin ČR vytvářenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR  Více