Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Energetika, ovzduší a klima

Výroba a spotřeba energie jsou významným faktorem znečištění ovzduší a stále více diskutované změny klimatu. Celosvětově dochází ke hledání a ekonomickým analýzám alternativ k existujícím tradičním zdrojům k výrobě elektřiny a tepla.  

IEEP se věnuje ekonomickým souvislostem politiky ochrany ovzduší a adaptacím na změnu klimatu, zejména daním, poplatkům a obchodovatelným povolením. Zabývá se problematikou využití odpadního tepla.

 

 

Řešené projekty

CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions

Podpora využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie.  Více

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

Mimosemestrální kurz pro české a rakouské studenty podporovaný Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (CZ-AT EEG).  Více

E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí

Tvorba e-learningového kurzu zaměřeného na přírodovědné i společenskovědní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické změny a věd o Zemi.  Více

TranSust: Politické scénáře přechodu na udržitelné ekonomické struktury

Hodnocení vlivů zavádění politik udržitelného rozvoje na ekonomiky vybraných evropských zemí.  Více

Evropská dohoda – Převstupní strategie: Ekonomické dopady implementace legislativy pro aproximaci s legislativou Evropské unie v oblasti životního prostředí – Přípravná studie: OVZDUŠÍ

Ekonomická a právní analýza dopadů přibližování se legislativě EU v oblasti životního prostředí.  Více