Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Příroda a ekosystémové služby

Ekosystémové služby jsou dynamicky se rozvíjejícím přístupem, který napomáhá pochopení významu životního prostředí pro lidskou společnost. Přístup je zaměřen na identifikaci užitků plynoucích z biologické rozmanitosti nepoškozených ekosystémů a současně na způsoby, jak tyto užitky zohlednit v rozhodovacích procesech tržního hospodářství. Ekosystémové služby představují rámec pro praktické řešení environmentálních problémů, které vznikly v důsledku nadměrné zátěže přírody.

IEEP se zaměřuje na interdisciplinární souvislosti využívání přírodních zdrojů a poskytování ekosystémových služeb. Významnou oblastí je problematika ocenění a plateb za ekosystémové služby. Důraz je kladen na propojení teoretických poznatků z oblasti ekonomie, regionálních věd, teorie práva, ekologie aj. 

 

Projekty

Les, zemědělství a voda ve vzájemných vazbách: bilaterální workshopy pro podporu správy ekosystémových služeb

Česko – norské bilaterální workshopy na téma využívání pásem břehových porostů pro zvyšování kvality vody a snižování eroze půdy.  Více

PotravSOS: Zvýšením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize

Podpora budování městských komunitních zahrad (KZ) ke zmírňování ekonomických a sociálních dopadů krizí.  Více

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Tvorba multidisciplinárních nástrojů pro podporu hospodaření s dešťovou vodou v obcích.  Více

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Vývoj nástroje a SMART metod pro ekonomické hodnocení.  Více

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb ve městech Drážďany, Liberec a Děčín.  Více

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Vývoj podpůrného nástroje pro rozhodování o energetickém využívání biomasy při zohlednění ekonomických aspektů a externalit.  Více

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Podpora adaptace Prahy, Plzně, Brna a Ústí nad Labem na změnu klimatu s využítím přírodě blízkých opatření.  Více

UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Podpora tvorby adaptačních strategií Prahy, Brna a Plzně na klimatické změny s ohledem na potenciál zelené a modré infrastruktury.  Více

Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce

Pilotní využití konceptu ekosystémových služeb k podpoře podnikání firem na regionální úrovni a optimalizace jejich vlivu na životní prostředí.  Více

ESOM: Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Ocenění užitků poskytovaných přírodou východního Krušnohoří, které vedou ke zvyšování blahobytu místních obyvatel i návštěvníků této lokality.  Více

Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty

Analýza dosavadních zkušeností s využíváním konceptu ekosystémových služeb v akademické i politické sféře v podmínkách ČR.  Více