Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Vliv demografického vývoje a ‚vytěsňovacího efektu‘ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Vyhodnocení dopadů demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb za odpady v České republice.

Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (vč. třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí. Environmentální (resp. recyklační) chování také ovlivňují jiné vnitřní a vnější faktory, a to s odlišnou významností. K úspěšnějšímu plnění environmentálních cílů a zvyšování efektivnosti obecních systémů nakládání s odpady upřednostňují místní vlády vnější faktory, jako jsou např. různé systémy plateb (jednotkové platby, nebo platby podle reálné produkce). Teprve tehdy mohou být různé systémy plateb účinné, pokud zohledňují demografické charakteristiky domácností, behaviorální aspekty jejich rozhodování v případě produkce a nakládání s komunálním odpadem a současně i strukturu nákladů obecních systémů nakládání (fixní vs. variabilní náklady).

Zadavatel:  Grantová agentura ČR
Období řešení:  1/2016–12/2018
Kontaktní osoba:  Jan Slavík, e-mail: slavik@ieep.cz, jan.slavik@ujep.cz
Řešitelský tým:  Jan Slavík, Jan Pavel, Eliška Vejchodská
Ve spolupráci:  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (RNDr. Boris. Burcin, Ph.D.) a INESAN (Mgr. Jiří Remr, Ph.D.)