Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice

Vyhodnocení vlivu vybraných faktorů na fungování trhu druhotných surovin.

Využití druhotných surovin vyrobených z odpadu v České republice patří mezi klíčové strategie, jejichž hlavním cílem je snižování množství odpadu odstraňovaného ukládáním na skládky nebo spalováním (ať již s nebo bez využití produkované energie). O množství odpadu využitých jako druhotná surovina ve výrobě rozhoduje trh, který se skládá z nabídky materiálů vhodných k dalšímu využití a poptávky po těchto materiálech. Stranu nabídky tvoří systémy tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu organizované obcemi. Stranu poptávky tvoří zpracovatelská zařízení, která tyto vytříděné využitelné složky přetváří v druhotné suroviny určené k dalšímu využití ve výrobě. Mezičlánkem mezi nabídkou a poptávkou jsou svozové firmy, jejichž hlavním úkolem je přeprava využitelných složek od strany nabídky k poptávce. Tento projekt se proto zabývá podrobnou analýzou trhu s druhotnými surovinami v České republice.
Při koncipování tohoto projektu jsme vycházeli z toho, že při analýze potenciálu České republiky ve využívání druhotných surovin vyrobených z odpadu se v současné době vychází většinou z analýzy nabídkové strany trhu. Hledány jsou odpovědi na otázky typu: Jak přimět občany, aby třídili odpad na jednotlivé dále využitelné frakce? Jak nastavit systém tříděného sběru tak, aby byl uživatelsky příjemný? Jak obecně zvýšit podíl tříděného sběru využitelných složek? Hlavním smyslem těchto strategií je na jedné straně snaha šetřit primární surovinové zdroje, které se v podobě odpadu znehodnocují jejich uložením na skládky či spálením, a na druhé straně snížit tlak na omezené kapacity určené k odstraňování odpadu.
Již menší pozornost se při analýze využívání druhotných surovin věnuje nákladové náročnosti tříděného sběru či úloze tříděného sběru ve strategiích obce, které si kladou za cíl snížit rozpočtové výdaje. Zcela opomíjeným aspektem trhu s druhotnými surovinami je strana poptávky, neboli úloha zpracovatelských firem, které využívají druhotné suroviny vyrobené z odpadu ve výrobě. Strana poptávky je však zcela zásadní při analýze absorpční kapacity trhu s druhotnými surovinami a její opomenutí by mohlo mít zásadní důsledky na reálné využití druhotných surovin ve výrobě.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení: 6/2007–12/2009
Kontaktní osoba: Jan Slavík, e-mail: slavik@ieep.cz
Řešitelský tým: Jan Slavík, Jitka Šeflová
Výstupy: SLAVÍK J. a kol. (2009): Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství.
Ke stažení: Poplatkové systémy v obcích- rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství
Web projektu: Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu: Odborná publikace o poplatkových systémech distribuovaná starostům obcí