Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Rozvoj regionů a doprava

Rozvoj regionů je oblast zahrnující jak regionální politiku usilují o snižování rozdílů mezi periferními oblastmi a centry, tak samovolné procesy utvářející současnou podobu městských a venkovských sídel. Významnými otázkami jsou migrace, zaměstnanost a rozvoj podnikání v regionech.

IEEP se zaměřuje na analýzy multifunkčního využívání jednotlivých složek v území a jejich vazbu na stimulaci endogenního rozvoje. Zpracovává evaluace dílčích oborů politiky soudržnosti EU a Společné zemědělské politiky EU implementované v ČR.

 

 

Řešené projekty

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Cílem projektu je podpořit municipality při strategickém rozhodování o rozvoji udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií, inovativních opatření a integrovaném rozhodování (zahrnujícím mezisektorovost a interdisciplinaritu) a s důrazem na (ex-ante) evaluaci dopadu.  Více

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko - Sasko

Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany.  Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Prakticky orientovaná příprava studentů středních škol na přechod ze školy do pracovního či podnikatelského procesu.  Více

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Analýza vzájemných závislostí souvisejících politik, jejich metod a využívaných nástrojů.  Více

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013

Spolupráce na formulování strategie Národního rozvojového plánu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a makroekonomických prognóz.  Více

MILUnet: Multifunkční intenzivní využívání území v Evropě

Podpora multifunkčního využivání půdy v urbanizovaných územích.  Více

Předběžné hodnocení sektorového operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Zpracování evaluace operačního programového dokumentu před jeho dokončením.  Více

Analýza zabezpečování mimoprodukčních funkcí zemědělství

Analýza nakládání se zemědělskou půdou v ČR a shrnutí dobré praxe poskytování environmentálních podpor v členských státech EU.  Více