Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice

Analýzy vlivů zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty (HDP a inflaci).

Dynamické změny na poli ochrany životního prostředí v období transformace měly velký dopad na makroekonomické veličiny v České republice. Zavádění přísnějších limitů pro vypouštění škodlivých látek či zvýšené nároky na kvalitu čistíren odpadních vod s sebou přinášely podnikům i domácnostem značné dodatečné náklady. To se zprostředkovaně projevovalo na hodnotách vybraných makroagregátů, jako např. v růstu HDP či míře inflace. Projekt se zabýval modelováním očekávaných dopadů v politice státu na poli ochrany životního prostředí na makroagregáty v České Republice.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení: 2004-2005
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková (slavikova@ieep.cz)
Řešitelský tým: Jan Pavel, Jan Slavík, Jan Brůha, Lenka Čamrová (Slavíková); Milan Ščasný; Eva Tošovská
Ve spolupráci: Centrum pro otázky životního prostředí UK
Výstupy: Pavel J. (ed.) (2006): Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice, Praha: IEEP VŠE, ISBN 80–86684–40–7.
Ke stažení: Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí (pdf)
Příloha 1- Podrobné výsledky modelu diskrétní volby nulové výdaje za energie (pdf)
Příloha 2- Podrobné výsledky modelu diskrétní volby nulové výdaje za dopravu (pdf)
Příloha 3- Emise škodlivin ovzduší v České republice v období 1990–2003 (pdf)
Příloha 4 – Grafická prezentace dekompoziční analýzy (pdf)

Závěry a využití výstupu / projektu Hlavním výstupem projektu byl makroekonomický model, který umožní provádět ex-ante evaluace státních zásahů v oblasti životního prostředí z hlediska jejich makroekonomických dopadů.