Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Příroda a ekosystémové služby

Ekosystémové služby jsou dynamicky se rozvíjejícím přístupem, který napomáhá pochopení významu životního prostředí pro lidskou společnost. Přístup je zaměřen na identifikaci užitků plynoucích z biologické rozmanitosti nepoškozených ekosystémů a současně na způsoby, jak tyto užitky zohlednit v rozhodovacích procesech tržního hospodářství. Ekosystémové služby představují rámec pro praktické řešení environmentálních problémů, které vznikly v důsledku nadměrné zátěže přírody.

IEEP se zaměřuje na interdisciplinární souvislosti využívání přírodních zdrojů a poskytování ekosystémových služeb. Významnou oblastí je problematika ocenění a plateb za ekosystémové služby. Důraz je kladen na propojení teoretických poznatků z oblasti ekonomie, regionálních věd, teorie práva, ekologie aj. 

 

Projekty

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb ve městech Drážďany, Liberec a Děčín. Více

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Vývoj podpůrného nástroje pro rozhodování o energetickém využívání biomasy při zohlednění ekonomických aspektů a externalit. Více

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Podpora adaptace Prahy, Plzně, Brna a Ústí nad Labem na změnu klimatu s využítím přírodě blízkých opatření. Více

UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Podpora tvorby adaptačních strategií Prahy, Brna a Plzně na klimatické změny s ohledem na potenciál zelené a modré infrastruktury. Více

Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce

Pilotní využití konceptu ekosystémových služeb k podpoře podnikání firem na regionální úrovni a optimalizace jejich vlivu na životní prostředí. Více

Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty

Analýza dosavadních zkušeností s využíváním konceptu ekosystémových služeb v akademické i politické sféře v podmínkách ČR. Více

ESOM: Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Ocenění užitků poskytovaných přírodou východního Krušnohoří, které vedou ke zvyšování blahobytu místních obyvatel i návštěvníků této lokality. Více