Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Studie k výši podpory malých a velkých podniků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Analýza dopadů omezené alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dle rozhodnutí Evropské komise (C 2015; 3039) může v programu OPPIK podpora velkých podniků dosáhnout maximálně (po zohlednění všech výjimek a dalších okolností) necelých 30 % z celkové alokace OPPIK. Toto omezení ohrožuje možnosti vyčerpat disponibilní prostředky programu a tedy dosáhnout cílů OPPIK. Jedním z těchto cílů je i dosažení výrazných úspor energie v rámci specifického cíle 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem. V rámci projektu byla provedena ex-post analýza projektů podpořených v minulém programovacím období (2007–2013) a proveden výpočet pravděpodobných efektů OPPIKu za stávajícího nastavení programu z hlediska možnosti podpory malých a velkých podniků ve stávajícím programovacím období (2014–2020). Byla také provedena analýza absorpční kapacity pro některé prioritní osy a právní analýza korektnosti stávajícího nastavení OPPIK.

Zadavatel: Národní centrum energetických úspor, z. s.
Období řešení: 2015-2016
Kontaktní osoba: Ondřej Vojáček (email: ondrej.vojacek@gmail.com)
Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jiří Louda, Jan Macháč, Lenka Zemková, Ladislav Sobotka, Petr Krautwurm
Ve spolupráci: IREAS Energy, s. r. o.; Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Ke stažení: Omezení čerpání OPPIK velkými podniky ohrožuje plnění závazků   – rozhovor s O. Vojáčkem v časopise SPEKTRUM (05–07 2016, strana 12)
Závěry a využití výstupu / projektu Hlavní závěry studie lze shrnout následovně: omezení podpor velkým podnikům není smysluplné, neboť: a) brání efektivnímu dosahování vytyčených a schválených cílů programu OPPIK, b) brání podpoře malých a středních podniků, které jsou z definičních důvodů zařazeny do skupiny velkých podniků a c) je v rozporu s právním rámcem (odst. 3, Nařízení č. 1301/2013). Jako případný prostředek nápravy rozporu programu s nařízením EU se nabízí institut tzv. „Změny programů“ upravený v čl. 30, Nařízení 1303/2013. Při lepším nastavení programu z hlediska podpory malých a velkých podniků by bylo možné za určitých předpokladů dosáhnout výrazně vyšších efektů (zejména úspor energie), než jaké předpokládá programový dokument OPPIK, a sice v úsporách konečné spotřeby energie úspor ve výši 28,4 PJ ročně (namísto nyní předpokládaných 17,5 PJ) a v úspoře primární energie 10,9 PJ ročně namísto stávajících 6,5 PJ ročně (tedy o 40 % více). Výstup byl použit Ministerstvem průmyslu a obchodu při vyjednáváních s EU o nastavení podmínek OPPIK. Na základě něj došlo k úpravám možností čerpání OPPIK.