Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Vývoj podpůrného nástroje pro rozhodování o energetickém využívání biomasy při zohlednění ekonomických aspektů a externalit.

V současnosti dochází ke stále většímu tlaku na využívání zemědělské půdy, ať už za účelem pěstování krmiv, energetické biomasy nebo produkce potravin, a dochází tak ke konfliktům mezi těmito rozdílnými zájmy a využitími. Problém ještě zesiluje probíhající změna klimatu, mezi jejíž projevy kromě jiného patří častější a dlouhotrvající období sucha. Nemalý vliv má i podpora obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří biomasa. Projekt se proto snaží najít vhodné metody pro optimalizaci využívání biomasy s ohledem na ekonomickou efektivnost, potravinovou soběstačnost (potřebu pěstování potravin a krmiv) a zohlednění požadavků na ochranu půd, především limitů ve využívání půdy a prevence degradace půdy.
Projekt navazuje a rozšiřuje nástroj IS RESTEP pro optimalizaci využívání biomasy. Hlavním cílem navazujícího projektu je přidání modulu EKONOMIKA do tohoto nástroje, který umožňuje regionální udržitelné plánování v energetice. Dojde tak k možnosti ekonomicky analyzovat nejen produkci zemědělské biomasy se zaměřením na plodiny ale i technologie. Rovněž bude možné analyzovat i následné energetické využití. V rámci projektu dojde k rozšíření informačního nástroje o nové podklady pro rozhodování.
Ekonomická analýza nezahrnuje pouze přímé náklady a výnosy z pěstování a užití zemědělské biomasy pro energetické účely. Tým IEEP se v projektu zaměří na hodnocení externalit spojených s produkcí biomasy. V této souvislosti bude proveden výběrový experiment (choice experiment). Aplikován zde bude koncept ekosystémových služeb. V rámci projektu dojde k provázání aktivit našeho týmu v oblasti energetiky a ekosystémových služeb.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ
Období řešení: 2/2017–12/2020
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@e-academia.eu
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Zaňková (Zemková), Lenka Dubová, Marek Hekrle
Ve spolupráci: Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
ECO trend s. r. o.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výstupy: Macháč J. a kol. (2018): Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. Ke stažení zde.

Macháč, J. a kol. (2020). Metodika ocenění externalit produkce biomasy a zahrnutí jejich vlivů do regulace rozvoje OZE. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). Ke stažení zde.