Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Podpora tvorby adaptačních strategií Prahy, Brna a Plzně na klimatické změny s ohledem na potenciál zelené a modré infrastruktury.

Cílem projektu je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální a urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření. Významnou součástí je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a do jednotlivých opatření a adaptačních alternativ.

Zadavatel: Program CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (financováno z EHP fondů 2009–2014)
Období řešení: 2015–2016
Kontaktní osoba: Jiří Louda, e-mail: louda@ieep.cz
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Dubová, Jiří Louda, Lenka Slavíková, Kristýna Rybová, Eliška Vejchodská, Jiří Moravec
Ve spolupráci: CzechGlobe – Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences
Nadace Partnerstí
Dopravní fakulta ČVUT Praha
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
CI2, o.p.s.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Institute for the Sustainability Studies, University of Iceland
Výstupy: MACHÁČ, J., DUBOVÁ, L., LOUDA, J. 2017. Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
VEJCHODSKÁ, E., LOUDA, J. 2017. Partnerství obcí s veřejností při správě městské zeleně. Urbanismus a územní rozvoj, 3/2017. ISSN 1212-0855.
VEJCHODSKÁ, E., LOUDA, J., DUBOVÁ, L. 2017. Urban Green Space – Beneficial but Costly. New Approaches to Financing. In: Matějková L. (ed.). Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. Pp. 402-409, ISSN 2336-1239, ISBN 978-80-210-8448-3.
MACHÁČ, J., DUBOVÁ, L., LOUDA, J. 2017. Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami. Zahrada-park-krajina, 1/2017. ISSN 1211-1678
Ke stažení: Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě 2017 (pdf) 
Web projektu: Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu: Podklady pro strategické plánování měst, osvětové publikace pro veřejnou správu a širokou veřejnost