Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

Identifikace, kvantifikace a hodnocení ekosystémových služeb ve městech Drážďany, Liberec a Děčín.

Jednou ze společenských výzev současnosti je zachování biologické rozmanitosti a fungování ekosystémů. Především ve městech dochází v důsledku stavebního rozvoje ke ztrátám služeb poskytovaných přírodou, přestože významně ovlivňují kvalitu života a lidský blahobyt. V důsledku rostoucího počtu obyvatel ve městech a zvyšujícího se rizika projevů změny klimatu je zelené a modré infrastruktuře přikládán stále větší význam.
Projekt Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN; reg. č. 100282320) je financován z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt se za využití konceptu ekosystémových služeb snaží odhalit vztah mezi vytvářením udržitelné hodnoty přírody, prvků přírodě blízké městské struktury a lidským blahobytem.
Cílem projektu je zvýšit význam ekosystémových služeb a hodnot přírody v urbánním prostředí za pomoci zhodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech na příkladu Děčína, Drážďan a Liberce podle jednotné metodiky. Výsledky této analýzy lze využít při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností.
Náš tým se v projektu zaměří především na vytvoření jednotné metodiky a následné využití konceptu ekosystémových služeb pro ocenění zelené a modré infrastruktury ve městech. Naváže tak na další řešené projektu z oblasti přírody a ekosystémových služeb a využije zkušeností z hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu.

Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou životního prostředí a Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Vybrané výstupy projektu ke stažení:

Animované video Zeleň a voda – cesta ke zlepšení kvality života ve vašem městě

Publikace Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje

Výzkumná zpráva Biofyzikální hodnocení vybraných ekosystémových služeb v Liberci a Děčíně

Studie Význam ekosystémových služeb pro kvalitu života obyvatel Děčína

Doporučení pro využití konceptu ekosystémových služeb v praxi a vědě

Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Období řešení: 01/2017–09/2020
Kontaktní osoba: Jiří Louda, e-mail: louda@ieep.cz
Řešitelský tým: Jiří Louda, Lenka Dubová, Jan Macháč, Kristýna Rybová
Ve spolupráci: Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden a města Liberec, Děčín, Dresden
Web projektu Webová stránka projektu