Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Analýza vzájemných závislostí souvisejících politik, jejich metod a využívaných nástrojů.

„Řešení projektu reaguje na současné rozpory v teoretickém vymezení a praktickém prosazování politik státu orientujících se na ochranu životního prostředí, regionální rozvoj a územní plánování. Tyto rozpory snižují účinnost těchto politik, a to především s ohledem na schopnost dosáhnout předem definovaných cílů. K těmto rozporům přitom dochází i přesto, že vzhledem k předmětu zájmu disponuje „trojúhelník“ uvedených politik potenciálem k dosahování multiplikačních efektů. Rozpory jsou v řadě případech důsledkem nepochopení definiční podstaty jednotlivých politik a existujících vzájemných závislostí.
S ohledem na tyto skutečnosti by mezi klíčovými výstupy tohoto projektu měly být:
– analýza základních teoretických přístupů problematiky ochrany životního prostředí v kontextu teorií regionálního rozvoje;
– návrh metodiky hodnocení vlivu využívání přírodních zdrojů v otázkách regionálního rozvoje a územního plánování;
– grafická dokumentace vazby mezi rozvojem regionu a využíváním přírodních zdrojů.

Zadavatel:  Grantová agentura České republiky
Období řešení:  1/2009 – 12/2010
Kontaktní osoba:  Jan Slavík, (email: slavik@ieep.cz)