Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Jak postupovat při žádosti o výjimku z plnění požadavků Rámcové směrnice o vodě z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření?

„Implementací Směrnice 2000/60/ES (tzv. Rámcové směrnice vodní politiky) se Česká republika zavázala dosáhnout do roku 2027 dobrého stavu všech vodních útvarů na našem území. V realitě to znamená postupnou realizaci řady opatření ke snížení vnosu znečištění do vodního prostředí a zlepšení morfologie vodních útvarů. Ve třech šestiletých cyklech probíhá tvorba a plnění plánů povodí, z nichž první plány oblastí povodí vstoupily v platnost v roce 2009. Členské státy mohou vůči striktně stanoveným cílům EU uplatnit žádost o výjimku dle čl. 4 směrnice, které umožňují posunutí nebo i významné zmírnění těchto cílů. Každá z výjimek však musí být důsledně argumentována a podložena monitoringem a objektivními analytickými podklady. Za tímto účelem byla v rámci projektu vytvořena Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů (viz sekce Výstupy), kterou v prosinci 2015 certifikovalo Ministerstvo zemědělství České republiky.
Náš přístup je založen na analýze nákladů a užitků (CBA). V rámci zpracování metodiky došlo k porovnání alternativních způsobů hodnocení ze zahraničí a proběhla pilotní studie německého přístupu „new Leipzig approach“ (viz přiložený anglický výstup).“

Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 1/2014–12/2015
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Slavíková, Ondřej Vojáček, Jan Brabec
Ve spolupráci: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
Výstupy: Slavíková a kol. (2015): Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Metodiku máme v publikacích – prolinkovat
Macháč J., Brabec J., Slavíková L. (2016): Pilot study of cost proportionality analysis according to the „new Leipzig approach“ in the Czech Republic. Ústí nad Labem: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně (v anglickém jazyce).
Ke stažení: Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů (pdf)Pilot study of cost proportionality analysis according to the new Leipzig approach in the Czech Republic (pdf) 
Závěry a využití výstupu / projektu:  Metodika pro Ministerstvo zemědělství ČR