ENERGIE A SPOLEČNOST

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku 2017

Kurs je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurs probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a rakouské Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma. V průběhu kursu vyučující motivují studenty k navazování bilaterálních česko-rakouských odborných kontaktů s cílem pokračovat ve studiu témat hospodářské politiky v rámci společných výzkumných projektů a delších studijních pobytů.

Termín: Zimní část kursu proběhne v Praze od 30. ledna do 3. února 2017. Letní část proběhne od 28. května do 3. června 2017 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS

Přihláškaformulář ke stažení. Uzávěrka přihlášek nejdéle 18. 1. 2017

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši cca 1 000 Kč (bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery). Předmět probíhá v angličtině. V rámci kursu je hrazeno cestovné, stravné a ubytování ve Vídni.

Otevření kursu: Kurs se otvírá jednou ročně (zpravidla v lednu) – studenti jsou oslovováni formou inzerátu, prostřednictvím www stránek IEEP a na hodinách. Jeho otevření je vázáno na získání finanční podpory programu Aktion.

Více informací o průběhu česko-rakouské školy v minulých letech: Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2015