EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ A JEJICH HODNOCENÍ

Hlavním úkolem tohoto kurzu je představit studentům koncept ekosystémových služeb a různé přístupy k jejich hodnocení, a dále pak naučit studenty aplikovat tyto poznatky na hodnocení ekosystémových služeb v oblasti východního Krušnohoří.

Ekosystémové služby jsou konceptem, který se vyvinul teprve v 90. letech 20. století, ale který nabývá na významu v souvislosti s rostoucím využíváním přírodních zdrojů. Smyslem tohoto konceptu je vyjádřit hodnotu, kterou mají ekosystémy pro člověka (uživatele) a užitky, které pramení z jejich společenské ochrany. Studenti tak po ukončení kurzu budou schopni pochopit antropogenní hodnotu přírody, osvojí si různé metody hodnocení ekosystémových služeb a současně budou schopni využít tyto poznatky k formulování strategie regionálního rozvoje.

Forma kurzu:
mimosemestrální (vypisován Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně)

Organizace kurzu: Třídenní úvodní soustředění před začátkem semestru (2 dny přednášky + 1 den terénní šetření), jednodenní workshop v průběhu semestru, jednodenní závěrečné soustředění ve zkouškovém období

Kapacita kurzu je omezena na 10 studentů.

Kurz je bilaterální – probíhá ve spolupráci s Hochschule Anhalt (Bernburg, Sasko). Mimo českých studentů se jej účastní i studenti němečtí. Vyučovacím jazykem je angličtina. Během úvodního soustředění vytvoří studenti bilaterální týmy, které během celého semestru vypracovávají společnou seminární práci, která je presentována na závěrečném soustředění během zkouškového období.