NÁSTROJE POLITIKY

Nástroje politiky životního prostředí jsou instrumenty státu k prosazení cílů v oblasti životního prostředí. V praxi politiky životního prostředí najdeme v jednotlivých zemích širokou paletu nástrojů, které se obvykle člení na administrativní (donucovací přístup) a ekonomické (tržně orientovaný přístup). Jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých typů nástrojů a provádí se ex-post hodnocení jejich aplikace v praxi.

Od roku 1997 se IEEP systematicky zaměřuje na zpracování analýz fungování ekonomických nástrojů politiky životního prostředí zejména v prostředí České republiky. Hlavními tématy v této oblasti jsou ekologické daně a obchodovatelná povolení.

20.5.2005 - Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí

Základním metodologickým přístupem k řešení projektu bylo hodnocení efektivnosti poplatků k ochraně životního prostředí z hlediska výše administrativních a vyvolaných nákladů. Pro analýzu byl zvolen vzorek čtyř nejvýznamnějších poplatků v České republice: poplatků na ...

12.6.2004 - Vliv ekologických daňových reforem na konkurenceschopnost

Projekt se zabývá aplikacemi ekologických daní v zemích Evropské unie včetně jejích nových členských států. V jeho rámci bude provedena první podrobná ex-post analýza tzv. „zelených daňových reforem“ ve výše uvedených zemích. Zevrubnost analýzy spočívá v použití ...

13.5.2004 - Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích

Projekt se zaměřuje na provedení analýzy současného stavu nových nástrojů pozitivně ovlivňujících kvalitu životního prostředí, které jsou v praxi některých vyspělých zemí užívané anebo pro užití v praxi připravované, zejména nástrojů orientovaných na výrobek a ...

29.3.2003 - Dopady a vazby ekologické daňové reformy

Řešení projektu je rozděleno do čtyř fází. V první fázi řešení projektu je analyzována zejména problematika daní k ochraně životního prostředí ve strategických a analytických dokumentech EU, diskutovány daňové základy, způsoby recyklace daňových výnosů, ...

29.3.2003 - Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí

Projekt se zaměřuje na hodnocení efektivnosti jednoho z nástrojů politiky životního prostředí, jehož podstatou je snaha státu zasahovat do přirozeného fungování trhu a napravit tržní selhání. Východiskem projektu není pouze identifikace různých typů veřejných výdajů, ale ...

12.6.2000 - Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou

Projekt se zabývá analýzou externalit vzniklých v zemědělské výrobě s tím, že důraz je kladen na jejich podrobnou analýzu a následnou kvantifikaci. Externality jsou vnímány multisektorově tak, aby byly identifikovány oblasti, kde externality působí ve vztahu k životnímu ...

10.5.1999 - Zpřesnění analýzy dopadů ekologické daňové reformy na obyvatelstvo a hospodářskou sféru

Záměrem projektu je vypracovat analýzu dopadů ekologické daňové reformy (EDR) na obyvatelstvo a hospodářskou sféru jako hlavní recipienty efektů reformy. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím vyhodnocením aktuálních trendů vývoje ve vyspělých zemích, vyhodnocení ...

17.2.1997 - Zpracování analýzy návrhu daňové reformy pro ochranu životního prostředí a vypracování variant postupu jejího zavádění v České republice

Projekt se zabývá detailní analýzou návrhu „ekologické daňové reformy“ Ministerstva životního prostředí podle jednotlivých druhů daní a jejich uvažovaných změn v kontextu současného vývoje v Evropské unii a v zemích OECD a propočet dopadů navrhovaných daní na vývoj ...