REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální politika se zabývá prostorovými souvislostmi národního hospodářství i jednotlivých politik státu. Zahrnuje jak otázky týkající se regionálního rozvoje, tak i rozvoje venkovských oblastí.

IEEP se zabývá jak teoretickými, tak i praktickými otázkami regionální politiky. V rámci výzkumných projektů se zaměřuje na aspekty multifunkčního využití jednotlivých složek v území a jejich vazbu na stimulaci endogenního rozvoje na místní i regionální úrovni. Kromě toho jsou zpracovávány evaluace dílčích oborů politiky soudržnosti EU a také Společné zemědělské politiky EU implementované v ČR.

7.5.2017 - Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

Cílem projektu je zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať (VRT) Drážďany – Ústí ...

6.4.2009 - Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Řešení projektu reaguje na současné rozpory v teoretickém vymezení a praktickém prosazování politik státu orientujících se na ochranu životního prostředí, regionální rozvoj a územní plánování. Tyto rozpory snižují účinnost těchto politik, a to především s ohledem na ...

27.5.2008 - Regions: The Dilemmas of Integration and Competition

Ve dnech 27. až 29. května 2008 se na VŠE Praha uskutečnila mezinárodní vědecká konference Regions: The Dilemmas of Integration and Competition. Konferenci organizovala Regional Studies Association ve spolupráci s IEEP, Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku ...

15.5.2005 - Národní rozvojový plán České republiky 2007–2013

V souvislosti s přípravou na nové programovací období politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 2007–2013 bylo přistoupeno k aktualizaci Národního rozvojového plánu 2004–2006. Tento projekt realizovalo konsorcium čtyř institucí a na zpracování vybraných ...

19.7.2004 - Kulatý stůl na téma „Brownfields“

Záměrem kulatého stolu organizovaného ve spolupráci Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku, IEEP a IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. bylo setkání reprezentantů ministerstev zodpovědných a zainteresovaných v problematice rekonverzí nevyužitých ...

1.2.2003 - Multifunkční intenzivní využívání území v Evropě

IEEP je jedním z 24 partnerů, kteří se na projektu aktivně podílí. MILUnet je síť určená pro vytváření, sběr a výměnu a transfer znalostí týkajících se problematiky multifunkčního intenzívního využití území (MILU – Multifunctional Intensive Land Use) jako prostředek ...

13.5.2002 - Předběžné hodnocení sektorového operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Projekt se zabývá ex–ante hodnocením Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství a cílem řešitelského týmu bylo poskytnout zpracovatelům OP co nejvíce podkladů pro tvorbu programového dokumentu.

10.5.2000 - Realizační skupina pro přípravu Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky – ve spolupráci se Střediskem regionálních a správních věd NF VŠE

Projekt se zaměřuje na vytvoření klíčových analýz a východisek pro přípravu Národního rozvojového plánu, přičemž důraz je kladen na analýzu alternativních programových dokumentů s cílem vytvořit podmínky pro možnost čerpání pomoci ze Strukturálních fondů EU.

13.5.1998 - Analýza zabezpečování mimoprodukčních funkcí zemědělství

Projekt se zabývá analýzou mimoprodukčních funkcí zemědělství, která vychází z definice mezinárodních zásad a jejich limitů. Východiskem analýzy je studium právních aspektů ochrany půd, které doplňuje komparativní analýza lesnictví a zemědělství s ohledem na ...