VODA

Projekt: Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů
Stav: Dokončeno
Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 1/2014–12/2015

Cíl projektu:

 

Stručný popis projektu:

Implementací Směrnice 2000/60/ES (tzv. Rámcové směrnice vodní politiky) se Česká republika zavázala dosáhnout do roku 2027 dobrého stavu všech vodních útvarů na našem území. V realitě to znamená postupnou realizaci řady opatření ke snížení vnosu znečištění do vodního prostředí a zlepšení morfologie vodních útvarů. Ve třech šestiletých cyklech probíhá tvorba a plnění plánů povodí, z nichž první plány oblastí povodí vstoupily v platnost v roce 2009. Členské státy mohou vůči striktně stanoveným cílům EU uplatnit žádost o výjimku dle čl. 4 směrnice, které umožňují posunutí nebo i významné zmírnění těchto cílů. Každá z výjimek však musí být důsledně argumentována a podložena monitoringem a objektivními analytickými podklady. Za tímto účelem byla v rámci projektu vytvořena Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů (viz sekce Výstupy), kterou v prosinci 2015 certifikovalo Ministerstvo zemědělství České republiky.

Náš přístup je založen na analýze nákladů a užitků (CBA). V rámci zpracování metodiky došlo k porovnání alternativních způsobů hodnocení ze zahraničí a proběhla pilotní studie německého přístupu „new Leipzig approach“ (viz přiložený anglický výstup).

Výstupy:

SLAVÍKOVÁ, Lenka, VOJÁČEK, Ondřej a kol. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2015.

MACHÁČ, Jan, BRABEC, Jan, SLAVÍKOVÁ, Lenka. Pilot study of cost proportionality analysis according to the "new Leipzig approach" in the Czech Republic. Ústí nad Labem: IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně, 2016 (v anglickém jazyce). 

Zpět