VODA

Voda je základní složkou ekosystému a významnou látkou pro zachování života na Zemi. Je však také vzácným ekonomickým statkem, o jehož hodnotě, ceně a mechanismech alokace se vedou spory. Voda byla prohlášena za veřejný statek (nejen na území ČR) a její správa byla svěřena do rukou státních institucí. Ekonomické teorie obsahují řadu poznatků objasňujících příčiny, ale především důsledky průvodních negativních či pozitivních jevů této formy managementu přírodních zdrojů. Proto není oblast vodního hospodářství pouze doménou hydrologů a biologů, ale také odborníků z oblasti ekonomických a politických věd.

IEEP se dlouhodobě věnuje výzkumu institucionálních, ekonomických a politických souvislostí ve vodním hospodářství a vlivu těchto faktorů na kvalitu správy vod v ČR. Významným tématem jsou v této souvislosti povodně a povodněmi působené škody, které ve větším rozsahu zasahují ČR od poloviny 90. let. Rovněž se zabýváme analýzami reforem institucí ve vodním hospodářství v souvislosti s implementací Rámcové směrnice o vodě.

8.1.2016 - Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita

Ekologické katastrofy významně zasahují do fungování současné společnosti. Intenzita jejich dopadů je přímo úměrná tomu, do jaké míry se společnost dokáže na nečekané události připravit (adaptovat). Efektivní nástroje redukce environmentálních rizik jsou spojeny sochotou ...

23.6.2015 - Přeshraniční management rizika povodní

Povodně jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších přírodních katastrof v Evropském kontextu – jejich výskyt se zvyšuje a škody jimi způsobené narůstají. Tyto jevy mají mnoho příčin a k jejich zmírnění je nutný koordinovaný přístup v rámci ucelených povodí, ...

17.1.2014 - Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Implementací Směrnice 2000/60/ES (tzv. Rámcové směrnice vodní politiky) se Česká republika zavázala dosáhnout do roku 2027 dobrého stavu všech vodních útvarů na našem území. V realitě to znamená postupnou realizaci řady opatření ke snížení vnosu znečištění do vodního ...

17.1.2014 - Ekonomická analýza problému eutrofizace vodní nádrže Orlik

V rámci rozsáhlého mezinárodního projektu REFRESH zpracovaly týmy IEEP a IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. ekonomickou analýzu problému eutrofizace vodní nádrže Orlík, která byla vybrána jako jedno z pilotních území. Jednalo se o vyhodnocení nákladové ...

2.1.2014 - Vyhodnocení vybraných národohospodářských aspektů výstavby vodního díla na Labi

Jedním z dlouhodobě diskutovaných záměrů rozvoje vodní dopravy v České republice je i vybudování vodního díla na Labi, jmenovitě plavebního stupně Děčín (PS Děčín). Výstavba tohoto díla by měla přispět ke splavnění dolního toku Labe ve směru ČR/státní hranice se ...

16.1.2009 - Posudky ENVIRONMENTÁLNÍHO EXPERTA

IEEP je od září 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR zpracovatelem posudků environmentálního experta pro žadatele v rámci programů 129 130 – „Podpora prevence před povodněmi II“ a 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a ...

15.1.2009 - SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR – efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace

Informace pro řešitele Hydrologicky výzkum (sledování kvality a kvantity vod, extrémních jevů – povodí a sucha apod.) tvoří základnu, ze které vychází výzkum dopadů klimatické změny. Ten se zabývá především dopady budoucích změn na udržitelný vývoj ...

31.7.2007 - Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Předmětem zakázky je vypracování socioekonomické analýzy územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod dle aktualizovaného seznamu s cílem identifikovat a postihnout socioekonomické dopady územního režimu jejich hájení v dotčených obcích. ...

31.5.2007 - Hospodářský rozvoj v souvislosti s ekonomickou evaluací životního prostředí v německo-českém pohraničí

Přírodní a surovinové vybavení regionů podmiňuje často jejich hospodářský rozvoj. Tento potenciál (především nemobilních přírodních zdrojů) je v posledních letech čím dál více zdůrazňován. Zároveň se již nejedná pouze o využití přírodních zdrojů pro účely ...

20.2.2005 - Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany

Projekt přímo navazuje na předchozí výzkumné projekty řešené IEEP, které přinesly řadu zajímavých výstupů především v rámci analýzy institucí a rozhodovacích procesů a ekonomických souvislostí, které ovlivňují současnou podobu ochrany proti povodním v ČR. Tyto ...

20.8.2004 - Škody způsobované živelnými pohromami

Projekt se zaměřoval zejména na vypracování ekonomické klasifikace povodňových škod a na detailní analýzu veřejných výdajů na povodně, které byly vynaloženy jako přímá reakce na katastrofické povodně 1997 a 2002. V prvním roce řešení projektu byla zpracována ...

6.2.2003 - Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky

Cílem projektu bylo provést ekonomickou analýzu problémů ochrany před povodněmi s vazbou na průřez a konfrontaci opatření jednotlivých státních politik a finančních prostředků uvolněných pro tyto účely z veřejných rozpočtů.

6.1.2003 - Možnosti adaptace politiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí České republiky v souvislosti s ekologickými katastrofami

Předmětem výzkumu byla analýza schopnosti institucí a legislativy adaptovat se na specifické podmínky související s přírodní katastrofou a rovněž rozsah a rychlost této adaptace. V České republice byl výzkum orientován na přímé důsledky povodní z léta 2002. Obsahoval ...