ODPADY

Odpady jsou obvykle vnímány jako nepotřebné věci, kterých se lidé snaží zbavit. Méně často jsou chápány jako produkt, který je vedlejším výstupem výrobních a spotřebních činností a který má svou hodnotu. Společenská (nikoli individuální) odpovědnost za produkovaný odpad a veřejná povaha služeb v odpadovém hospodářství jsou hlavním klíčem pro pochopení, proč je odpadů produkováno „příliš mnoho“ a proč nakládání s odpady považuje státní politika za neekologické či „neudržitelné“. Co motivuje původce odpadů (tedy i spotřebitele) k produkci určitého množství odpadu? Pomocí jakých mechanismů lze jejich chování změnit?

IEEP se věnuje ekonomickým i politickým aspektům nakládání s odpady s důrazem na rozhodování původců odpadu a formování trhu s odpady v České republice. K odborným zájmům patří i vyhodnocování politiky ČR a Evropské unie na poli odpadového hospodářství a zejména analýza účinnosti nástrojů, které mají vést ke snížení negativních dopadů odpadů na životní prostředí. Při této činnosti spolupracuje IEEP s řadou akademických institucí i organizacemi z praxe (obce, svozové firmy, zpracovatelé odpadu apod.).

3.2.2016 - Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování ...

6.4.2009 - Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů v České republice

Česká republika stojí v současné době před rozhodnutím, zda implementovat zálohy na jednocestné nápojové obaly (PET lahve a plechovky) do nástrojového mixu politiky nakládání s odpady. Předkládaná studie se zabývá především otázkou, jaké příjmy a náklady by takový ...

31.7.2007 - Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice

Využití druhotných surovin vyrobených z odpadu v České republice patří mezi klíčové strategie, jejichž hlavním cílem je snižování množství odpadu odstraňovaného ukládáním na skládky nebo spalováním (ať již s nebo bez využití produkované energie). O množství odpadu ...

20.5.2005 - Komunální poplatky – německé zkušenosti v praxi České republiky

Projekt byl realizován ve spolupráci s FiFO – Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln. Projekt se zaměřil na rešerši analýz ekologické účinnosti a ekonomické efektivnosti ekonomických nástrojů v odpadovém hospodářství Německa ...