PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)
Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Období řešení: 1/2017–12/2019

Stručný popis projektu:
Logo EU


Jednou ze společenských výzev současnosti je zachování biologické rozmanitosti a fungování ekosystémů. Především ve městech dochází v důsledku stavebního rozvoje ke ztrátám služeb poskytovaných přírodou, přestože významně ovlivňují kvalitu života a lidský blahobyt. V důsledku rostoucího počtu obyvatel ve městech a zvyšujícího se rizika projevů změny klimatu je zelené a modré infrastruktuře přikládán stále větší význam.

Tento projekt se za využití konceptu ekosystémových služeb snaží odhalit vztah mezi vytvářením udržitelné hodnoty přírody, prvky přírodě blízké městské struktury a lidským blahobytem. Cílem projektu je zvýšit význam ekosystémových služeb a hodnot přírody v urbánním prostředí za pomoci zhodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech na příkladu Děčína, Drážďan a Liberce podle jednotné metodiky. Výsledky této analýzy lze využít při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností.

Náš tým se v projektu zaměří především na vytvoření jednotné metodiky a následné využití konceptu ekosystémových služeb pro ocenění zelené a modré infrastruktury ve městech. Naváže tak na další řešené projektu z oblasti přírody a ekosystémových služeb a využije zkušeností z hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu.

Zpět