PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Projekt: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–
Období řešení: 2/2017–12/2020

Cíl projektu:

V současnosti dochází ke stále většímu tlaku na využívání zemědělské půdy, ať už za účelem pěstování krmiv, energetické biomasy nebo produkce potravin, a dochází tak ke konfliktům mezi těmito rozdílnými zájmy a využitími. Problém ještě zesiluje probíhající změna klimatu, mezi jejíž projevy kromě jiného patří častější a dlouhotrvající období sucha. Nemalý vliv má i podpora obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří biomasa. Projekt se proto snaží najít vhodné metody pro optimalizaci využívání biomasy s ohledem na ekonomickou efektivnost, potravinovou soběstačnost (potřebu pěstování potravin a krmiv) a zohlednění požadavků na ochranu půd, především limitů ve využívání půdy a prevence degradace půdy.

Projekt navazuje a rozšiřuje nástroj IS RESTEP pro optimalizaci využívání biomasy. Hlavním cílem navazujícího projektu je přidání modulu EKONOMIKA do tohoto nástroje, který umožňuje regionální udržitelné plánování v energetice. Dojde tak k možnosti ekonomicky analyzovat nejen produkci zemědělské biomasy se zaměřením na plodiny ale i technologie. Rovněž bude možné analyzovat i následné energetické využití. V rámci projektu dojde k rozšíření informačního nástroje o nové podklady pro rozhodování.

Ekonomická analýza nezahrnuje pouze přímé náklady a výnosy z pěstování a užití zemědělské biomasy pro energetické účely. Tým IEEP se v projektu zaměří na hodnocení externalit spojených s produkcí biomasy. V této souvislosti bude proveden výběrový experiment (choice experiment). Aplikován zde bude koncept ekosystémových služeb. V rámci projektu dojde k provázání aktivit našeho týmu v oblasti energetiky a ekosystémových služeb.

Do řešení tohoto čtyřletého projektu realizovaného v rámci podprogramu Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií je zapojeno celkem 6 národních partnerů, leaderem konsorcia je Česká zemědělská univerzita v Praze.

Zodpovědní řešitelé: Ing. Jan Macháč; Ing. Lenka Dubová; Ing. Lenka Zemková

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je nalezení, definice, ověření a systemizování vhodných metod ekonomického hodnocení různých scénářů energetického využití zemědělské biomasy a odpadní biomasy při zohlednění externalit, potřeby pěstování potravin a krmiv a zohlednění limitů ve využití půdy a prevenci její degradace. V rámci projektu se bude tým UJEP zabývat zhodnocením externalit s využitím konceptu ekosystémových služeb a bude proveden výběrový experiment pro zhodnocení estetických hodnot různých způsobů využití zemědělské půdy.

Zpět