PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Projekt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím
Stav: Dokončeno
Zadavatel: Program CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (financováno z EHP fondů 2009–2014)
Období řešení: 2015–2016

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální a urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření. Významnou součástí je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a do jednotlivých opatření a adaptačních alternativ.
Výstupy:
MACHÁČ, Jan, DUBOVÁ, Lenka, LOUDA, Jiří. Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně . Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2017 (pdf)

Zpět