PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Ekosystémové služby představují v posledních letech dynamicky se rozvíjející koncept v rámci ekonomie životního prostředí a environmetální politiky. Tento koncept je zaměřen na identifikaci užitků plynoucích z biologické rozmanitosti nepoškozených ekosystémů a současně na způsoby, jak tyto užitky zohlednit v rozhodovacích procesech tržního hospodářství. Koncept ekosystémových služeb představuje rámec pro praktické řešení environmentálních problémů, které vznikly v důsledku nadměrné zátěže vybraných ekosystémů.

IEEP se zaměřuje na interdisciplinární souvislosti ochrany přírody a poskytování ekosystémových služeb. Důraz je kladen na propojení teoretických poznatků z oblasti ekonomie, regionalistiky, teorie práva, ekologie a dalších vědních oborů pro následnou praktickou aplikaci v environmentální politice a správě životního prostředí. V rámci tématu Příroda a ekosystémové služby spolupracuje IEEP s mnoha tuzemskými i zahraničními partnery.

19.4.2017 - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Jednou ze společenských výzev současnosti je zachování biologické rozmanitosti a fungování ekosystémů. Především ve městech dochází v důsledku stavebního rozvoje ke ztrátám služeb poskytovaných přírodou, přestože významně ovlivňují kvalitu ...

1.2.2017 - Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Cílem projektu je nalezení, definice, ověření a systemizování vhodných metod ekonomického hodnocení různých scénářů energetického využití zemědělské biomasy a odpadní biomasy při zohlednění externalit, potřeby pěstování potravin a krmiv a zohlednění limitů ve ...

10.2.2016 - Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že adaptační opatření v ...

24.6.2015 - Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty

Projekt Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty (Biodiversität, Ökosystemleistungen und regionale Wertschöpfungsketten) byl zaměřen na popis aktuálního stavu poznání problematiky ekosystémových služeb a biodiverzity v České republice a její ...

28.5.2015 - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cílem projektu je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli ...

20.4.2015 - Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce

Projekt Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce (Regionale Wertschöpfungsketten im Kontext von Ökosystemleistungen und Biodiversität – am Beispiel einer tschechisch-polnisch-sächsischen ...

6.2.2012 - Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Tento česko-německý projekt se zabýval zmapováním ekosystémových služeb (tj. užitků, které plynou lidem z biologické rozmanitosti a nepoškozených ekosystémů) ve východním Krušnohoří. Jeho cílem bylo vyčíslit a představit jejich hodnotu lidem v regionu a diskutovat ...