EVALUACE A MODELOVÁNÍ

Hodnocení efektivnosti regulací a státních intervencí do ekonomiky (Policy Evaluation) je významným oborem aplikované ekonomické analýzy. Zkoumaní dopadů zahrnuje zejména problematiku ekonomickou, environmentální a sociální na úrovni politik, programů a jednotlivých projektů. Roli zde hraje mimo jiné rostoucí tlak na zajištění rovnováhy veřejných financí, které mají v řadě zemí deficitní charakter, a to v situaci, kdy si většina vlád uvědomuje, že daňové zatížení či jiné příjmy státních respektive veřejných rozpočtů již nelze významným způsobem zvýšit. Tento stav věcí nutí vlády ke zvážení míry a způsobu jejich zasahování do ekonomiky. Další motivací těchto analýz je snaha snížit administrativní zátěž podnikatelů v souvislosti se státní regulací, což je předmětem hodnocení dopadů regulací (Regulatory Impact Assessment). IEEP se zkoumáním dopadů a efektivnosti regulace dlouhodobě zabývá. Jako důležitý nástroj pro zkoumání těchto efektů buduje a udržuje modelové instrumenty: CGE model a ekonometrický model ekonomiky.

13.1.2016 - Hodnocení a analýza výzkumu, vývoje a inovací v ČR v roce 2013

Projekt je zaměřen na analýzu a hodnocení výzkumu, vývoje a inovací v ČR, včetně efektivnosti/neefektivnosti rozdělování veřejných prostředků výzkum. Součásti výstupu bude i návrh hodnocení výzkumu v ČR.

16.12.2015 - Hodnocení dopadů regulace (RIA) – návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

Cílem projektu je provést analýzu hodnocení dopadů regulace (RIA) k Návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností dle požadavků Ministerstva životního prostředí.

13.11.2015 - Zpracování návrhu RIA pro novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Cílem projektu bylo posílení státního dozoru v pohřebnictví, specifikace působností obcí a krajů ve vztahu k provozování veřejných pohřebišť a při zajišťování pohřbení. Dalším cílem projektu byla úprava změn kvalifikačních požadavků pro výkon podnikatelských ...

18.1.2013 - Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

Tým IEEP ve spolupráci s VYCERRO provedl reprezentativního šetření u náhodně vybraného vzorku povinných subjektů (zejména středních a velkých podniků). Jako hlavní kategorie vyvolaných nákladů byly identifikovány mzdové náklady, outsourcing (náklady na externí dodavatele) a ...

31.7.2007 - Návrh způsobu hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů

Projekt byl zaměřen na problematiku hodnocení dopadů regulací (RIA) pro veřejné projekty a programy. Hlavní problémovou otázkou při provádění RIA je analýza užitků a nákladů, zejména u projektů ve veřejné správě. V první části se projekt zabýval různými přístupy, ...

20.5.2004 - Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice

Dynamické změny na poli ochrany životního prostředí v období transformace měly signifikantní dopad na makroekonomické veličiny v České republice. Zavádění přísnějších limitů pro vypouštění škodlivých látek či zvýšené nároky na kvalitu čistíren odpadních vod s ...

10.5.2003 - Vývoj cen aktiv – případ ČR

Projekt zkoumá výkyvy a trendy ve vývoji cen aktiv v ČR. Inflace cen aktiv se stává centrem pozornosti makroekonomické politiky. V konvergující ekonomice je důležité identifikovat a rozpoznat výkyvy a trendy v těchto cenách. Jsou zkoumány trhy nemovitostí, cenných papírů, ...

29.3.2002 - Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku

Vybudování středně rozsáhlého modelu výpočetní všeobecné rovnováhy (CGE model) pro českou ekonomiku.

10.6.2001 - Ověření konzistence prognóz a scénářů vývoje české ekonomiky připravovaných Ministerstvem financí ČR pro přípravu makroekonomické části Předvstupního hospodářského programu (Pre-Accesion Programme)

Projekt se zaměřuje na analýzu vývoje české ekonomiky dle stávajících scénářů a prognóz, přičemž důraz je kladen na ověřování jejich konzistence za účelem tvorby Předvstupního hospodářského programu.

10.6.2000 - Analýza měnové politiky a hospodářského poklesu v České republice na konci 90. let

Projekt se zabývá analýzou měnové politiky a hledání příčinných souvislostí mezi realizovanou politikou a poklesem výkonnosti ekonomiky na konci 90. let v České republice.

10.5.1998 - Vývoj makroekonomických ukazatelů a provozních nákladů v České republice od roku 1992 a jejich střednědobá prognóza

Projekt se zaměřuje na analýzu vývoje vybraných makroekonomických agregátů (HDP, zaměstnanost, inflace, vnější nerovnováha a měnový kurs) a dále na analýzu vybraných nákladových položek (mzdové náklady, náklady na energii atd.) s tím, že důraz je kladen na projekci do ...

10.5.1997 - Technická podpora při zpracování a analýze studií v oblasti aproximace legislativy ČR s legislativou EU – podklady pro přípravu pozičního dokumentu (DC)

V souvislosti s procesem aproximace české legislativy s legislativou ES bylo cílem projektu vypracovat analýzu pozice České republiky ve vztahu k právním normám ES.