Tiskové zprávy

Seminář Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny
Jiří Louda

31. října 2016 se na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) uskutečnil participativní seminář s názvem Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny v rámci projektu Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech financovaného programu TAČR OMEGA.

Více zde.

 

Současné problémy energetiky ve střední Evropě
Jiří Louda

Jaká jsou současná hlavní ohrožení a příležitosti energetických trhů ve střední Evropě? Jak se středoevropské země (především Česká republika a Rakousko) vypořádávají s klimaticko-energetickými cíli EU pro rok 2020 pět let před koncem sledovaného období? Na tyto a další otázky odpovídali 7. prosince 2015 přední odborníci na energetiku ve střední Evropě v rámci každoročního diskusního semináře Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG). Ten letošní s názvem „Současná témata energetiky ve střední Evropě“ proběhl v historických prostorách Karolina Univerzity Karlovy.

Více zde.

 

Letní část Školy o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2015
Jiří Louda

Na přelomu června a července 2015 proběhla ve Vídni již desátá Letní škola o energetických systémech.

Více zde.

 

Mezinárodní workshop: Adaptace společnosti na následky povodňových situací
Lenka Slavíková

Ve dnech 12. – 13. června 2015 se na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purykně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Flood Retention and Resilience in River Catchments. Jeho cílem bylo diskutovat technické, ekonomické a institucionální souvislosti adaptace společnosti na následky povodní v rámci hydrologických povodí s důrazem na možnosti zvýšení retence vody v krajině, zachycovaní povodňových vln v poldrech a adaptace budov ve městech.

Více zde.

 

Zimní a letní škola o energetických systémech v Rakousku a České Republice 2015
Jiří Louda

V únoru proběhla jubilejní desátá Zimní škola o energetických systémech v Praze, na kterou naváže tradiční Letní škola ve Vídni na přelomu června a července.

Více zde.

 

Jiří Louda
Co to jsou ekosystémové služby a jak je hodnotit?

To byla ústřední otázka mimosemestrálního kurzu Ekosystémové služby východního Krušnohoří a jejich hodnocení, který byl ve spolupráci s Anhalt University of Applied Sciences (Bernburg) a Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (Dresden) realizován na UJEP.

Více zde.

 

Interdisciplinární zimní a letní škola o budoucnosti energetických systémů v Rakousku a České republice v roce 2014
Jiří Louda

V únoru a červnu roku 2014 proběhl již devátý ročník Zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity ve Vídni.

Více zde.

 

Výběr partnerského knižního nakladatelství
Adéla Romášková

Naše spolupráce s ALFA NAKLADATELSTVÍ vznikla na základě kvalitního zpracování, které po stránce redakční, sazečské či knihařské nakladatelství našim publikacím věnuje. Nakladatelství kromě toho zajišťuje i širokou distribuci našich publikací po celé České a Slovenské republice.

Více zde.

 

Zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku pro české a rakouské studenty v roce 2012
Jiří Louda

V únoru a červnu 2012 se již posedmé konala Zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Více zde.

 

Nová publikace „Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled“
Jiří Louda

Cílem nové publikace je přispět do akademické diskuse o konceptu udržitelného rozvoje a jeho aplikací vpraxi zpohledu společenských věd.

Více zde.

 

Elinor Ostrom in memoriam
Lenka Slavíková

Dle 12. června 2012 zemřela ve věku nedožitých 79 let americká profesorka politické ekonomie, nositelka Nobelovy cena za ekonomii, Elinor Ostrom.

Více zde.

 

Vydání publikace Ekonomie životního prostředí – teorie a politika
Lenka Slavíková

V českém prostředí byly v posledním desetiletí publikovány ojedinělé pokusy autorů této knihy s cílem upozornit na metodologickou různorodost myšlenkových směrů v rámci ekonomie životního prostředí. Šíře problematiky si však vyžádala detailnější zkoumání, jehož výsledky přináší kniha Ekonomie životního prostředí – teorie a politika v ucelené podobě.

Více zde.

 

Letní a zimní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku pro české a rakouské studenty v roce 2010
Jiří Louda

Letošní, již pátý ročník interdisciplinární bilaterální školy potvrdil přetrvávající zájem studentů o rozšíření znalostí a diskusi v oblasti energetiky, environmentální politiky a změny klimatu. Interdisciplinární bilaterální škola je pořádána jako mimosemestrální kurs v anglickém jazyce s akreditací na Vysoké škole ekonomické v Praze pod katedrou ekonomiky životního prostředí (Národohospodářská fakulta). Po úspěšném absolvování kursu obdrží studenti certifikát a 6 ECTS kreditů.

Více zde.

 

Mezinárodní konference o víceúrovňové správě přírodních zdrojů v Praze
Lenka Slavíková

Ve dnech 15. a 16. dubna 2010 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem Environmental Governance in Central and Eastern Europe. Multilevel governance – What does it mean for Europe in Future?.

Více zde.

 

Elinor Ostrom – výjimečná žena
Lenka Slavíková, Jiřina Jílková

Americká profesorka Elinor Ostrom z Indiana University je od letošního roku první ženou, jež se stala spolu s Oliverem Williamsonem držitelkou Nobelovy ceny za ekonomii. Jelikož se jedná o jméno v českých kruzích zmiňované jen zřídka, není od věci nabídnout krátký pohled na její práci a zejména zmínit její přínos v oblasti ekonomie ochrany životního prostředí.

Více zde.

 

Ekonomická analýza zálohování nápojových obalů v České republice
Jiřina Jílková

Česká republika stojí v současné době před rozhodnutím, zda zavést zálohy na jednocestné nápojové obaly (PET lahve a plechovky) do nástrojového mixu politiky nakládání s odpady. Tým IEEP zpracoval v roce 2008 podle zadání MŽP ČR studii, která se zabývá ekonomickou analýzou zálohování – konkrétně tím, jaké příjmy a náklady by takový systém v podmínkách České republiky generoval a kdo by v reálné ekonomice byl jejich nositelem.

Více zde.

 

Implementace Klimaticko-energetického balíčku
Jiří Louda

Ve dnech 15. a 16. dubna 2009 se na půdě Univerzity Karlovy (Císařský sál, Karolinum) odehrálo 14. setkání Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG). Ve středu 15. dubna experti CZ-AT EEG jednali pouze v rámci skupiny, ve čtvrtek 16. dubna se veřejně diskutovalo na semináři s tématem „Problematika implementace Balíčku opatření EU v oblasti klimatu a energetiky“.

Více zde.

 

Interdisciplinární bilaterální škola o energetických systémech podpořila česko-rakouskou spolupráci
Jiří Louda

V prvním prázdninovém týdnu (30. 6.– 4. 7. 2008) na půdě Českého vysokého učení technického v Praze úspěšně proběhla letní část interdisciplinární česko-rakouské školy na téma „The Future of Energy Systems in Austria and the Czech Republic“. Ve dnech 11.–15. 2. 2008 v rakouském Grazu se konala její zimní část.

Více zde.

 

Přírodní zdroje a turismus v Euroregionu Elbe/Labe
Lenka Slavíková

Přírodní a surovinové vybavení regionů podmiňuje jejich hospodářský rozvoj. Tento potenciál je v současnosti stále více zdůrazňován. Zároveň se již nejedná pouze o využití přírodních zdrojů pro účely přímé výroby, ale také o aktivaci jejich estetických hodnot souvisejících s trávením volného času.

Více zde.

 

Regiony: Dilema integrace a konkurence
Lenka Slavíková

Má strukturální politika Evropské unie budoucnost? Je pro české regiony výhodné zavést euro? Jsou víceúrovňové způsoby řízení (tzv. multi-level governance) efektivnějším způsobem k dosažení politických cílů? Tato a další témata byla ve dnech 27.– 29. května 2008 řešena na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci prestižní mezinárodní konference Regiony: Dilema integrace a konkurence? (Regions: The Dillemas of Integration and Competititon?).

Více zde.

 

Je změna klimatu pro Evropu příležitostí?
Jiří Louda

Evropská komise navrhla ve svém sdělení z 23. 1. 2008 pod názvem „20 20 by 2020 – Europe's climate change opportunity“ dva hlavní cíle v oblasti změny klimatu: 1) snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 přinejmenším o 20 %, případně až o 30 %, pokud by byla uzavřena mezinárodní dohoda mezi rozvinutými zeměmi o dalším snižování emisí, 2) od roku 2020 zajistit 20% podíl obnovitelných energií ve spotřebě energie v EU.

Více zde.

 

Projekt „Otevřme dveře“ u konce
Soňa Veverková

15. listopadu 2007 byl závěrečným diskusním seminářem v areálu Jedličkova ústavu na Vyšehradě oficiálně ukončen projekt „Otevřme dveře“. Semináře se zúčastnili zástupci nositele projektu, Jedličkova ústavu a škol hl. města Prahy, partnerů projektu – Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE a Asistence, o. s., jakož i další spolupracovníci a pozvaní hosté. Na semináři byly představeny hlavní výstupy projektu a zhodnocen jeho průběh.

Více zde.

 

Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé či spojenci
Lenka Čamrová

Kniha „Ekonomie a životní prostředí – nepřátelé či spojenci“ je sbírkou čtrnácti ekonomických statí, které se zaměřují na oblast ochrany životního prostředí z pohledu pro-tržně orientovaných ekonomických teorií (Škola veřejné volby, Rakouská škola). Čerpá z dvou významných zahraničních publikací Economics and the Environment: A Reconciliation profesora Waltera Blocka a Re-thinking Green: Alternatives to Environmental Bureaucracy profesora Roberta Higgse, jakož i dalších zahraničních pramenů.

Více zde.

 

Interdisciplinární bilaterální zimní škola o energetických systémech v Rakousku a České republice
Michaela Ouředníková

Ve dnech 5.–9. února 2007 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze první část interdisciplinární bilaterální (česko-rakouské) školy o aktuálních problémech z oblasti environmentální politiky, změny klimatu a využívání obnovitelných zdrojů energie. Druhá část – letní škola – proběhla 11.–15. června 2007 v rakouském městě Graz.

Více zde.

 

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti
Lenka Čamrová, Jiřina Jílková

Publikace Povodně v území – institucionální a ekonomické souvislosti je věnována atraktivnímu tématu povodní z pohledu společenských věd (zejména ekonomie). Ekonomie a její různé myšlenkové proudy jsou schopny kombinací teoretických a praktických poznatků odhalit příčinnou souvislost mezi správou přírodních zdrojů (institucemi) a příchodem povodní a mezi existencí konfliktů a jejich negativním dopadem na účinnost systému ochrany před povodněmi.

Více zde.

 

Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně
Lenka Charvátová

V letech 2005–2006 pracoval řešitelský tým IEEP na výzkumném projektu Grantové agentury ČR s názvem Ex-post analýza poplatkových nástrojů v ochraně životního prostředí v ČR (č. 402/05/0360), jehož výsledkem bylo zhodnocení efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí vyplývajících z poplatkového systému z hlediska administrativních a vyvolaných nákladů.

Více zde.

 

Exkurze německých profesorů a studentů z Technické Univerzity v Kaiserslauternu v České republice
Michaela Lovíšková

Ve dnech 21.–23. března 2007 se v Praze uskutečnila exkurze německých profesorů a studentů z „Technische Universität Kaiserslautern“. Exkurze byla zaměřená na odborná témata zahrnující územní rozvoj a architekturu města Prahy.

Více zde.

 

Série konferencí o životním prostředí financovaných Konrad-Adenauer-Stiftung
Lenka Čamrová

V roce 2006 se IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku NF Vysoké školy ekonomické v Praze, podílel na organizování série šesti konferencí s tematikou životního prostředí, které finančně zaštítila německá Nadace Konráda Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS). Na organizaci se rovněž podílela nezisková organizace IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.. Konference se konaly za účasti zahraničních profesorů a expertů, výzkumných pracovníků a politických představitelů z ČR na danou oblast. Jednalo se o velmi prestižní akce pro odbornou veřejnost zaměřené na aktuální politické a ekonomické problémy v oblasti životního prostředí ČR – zejména v oblasti zemědělství, ovzduší a odpadů. V následujícím textu jsou stručně představeny jednotlivé akce.

Více zde.