Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

CrossFlood: Přeshraniční management rizika povodní

Podpora mezinárodní spolupráce zvládání a snižování povodňových rizik v evropském kontextu.

Povodně jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších přírodních katastrof v Evropském kontextu – jejich výskyt se zvyšuje a škody jimi způsobené narůstají. Tyto jevy mají mnoho příčin a k jejich zmírnění je nutný koordinovaný přístup v rámci ucelených povodí, zahrnující technická opatření, změny zemědělských postupů, revitalizace vodních toků apod. Klíčová je spolupráce mezi subjekty spravujícími vodní toky a plánující protipovodňová opatření a vlastníky půdy, kteří svojí aktivitou významně ovlivňují průběh povodňových vln. Hydrologická povodí zpravidla zahrnují dva i více států. Komplexní přístup k řešení povodňových škod vyžaduje součinnost odborníků z různých profesí. Cílem projektu proto je budování mezinárodní expertní skupiny vytvářející interdisciplinární know-how v problematice přeshraničního managementu rizika povodní a zapojení této skupiny do mezinárodních projektů.

Projekt je řešen ve spolupráci s Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. 

Zadavatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, program EUPRO II
Období řešení:  5/2014–12/2017
Kontaktní osoba:  Jiri Louda, e-mail: jiri.louda@ujep.cz
Řešitelský tým:  Jiřina Jílková, Thomas Hartmann, Lenka Slavíková, Jiří Louda, Pavel Raška
Web projektu:  Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu:  Výsledkem projektu je úspěšné přijetí COST akce LAND4FLOOD